People

Faculty Staff

Professor
Koichi Kise
Associate Professor
Masakazu Iwamura
Associate Professor
Motoi Iwata
Assistant Professor
Yuzuko Utsumi
Research Assistant Professor
Olivier Augereau
Research Assistant Professor
Tilman Dingler

Students

Docter's Course

3rd year
Tomokazu Satou
Riki Kudo
Wei Fan
2nd year
Fairuz Safwan Bin Mahad
Charles Lima Sanches
1st year
Yoshihiro Yamada

Master's Course

2nd year
Ituki Nakajima
Kensuke Hoshika
Keisuke Miki
Naoyoshi Mizushima
Kohei Miyamoto
Naoyuki Morimoto
Takuto Rou
1st year
Ryosuke Ogata
Yuki Shibayama
Tosuke Sonoda
Koichiro Nakamura
Yusuke Maeda
Kento Yamada
Yuya Ohbayashi

Undergraduates

4th year
Yoshihiko Inoue
Hiroyuki Imagawa
Juna Kawagishi
Shuji Sakamoto
Yuki Daiku
Tadashi Tonomoto
Yuki Nojiri
Takuya Furuki
Keishi Tainaka
Yuhi Sakuta
Takashi Sakaguchi
Cheng Zheng
Seichiro Hara
3rd year
Ryo Orii
Hayato Mukai
Takumi Obayashi
Zin Kato
TAkaaki Kawai
Yoshinobu Taniguti
Honami Nanao
Kazuaki Nomura
Syouta Matsumoto
Takanori Maruichi
Masayuki Miyamoto
Kaoru Muta

Foreign Students

Brandt-dit-Grieurin, Kilian
Kevin Mounthanyvong

Alumni

List of Alumni

MENU

Link

Osaka Prefecture University
Osaka Prefecture University
Graduate School and School of Engineering Graduate School and School of Engineering
Computert Science Course, College of Engineering Computert Science Course, College of Engineering
Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering