People

Faculty Staff

Professor
Koichi Kise
Associate Professor
Masakazu Iwamura
Associate Professor
Motoi Iwata
Assistant Professor
Yuzuko Utsumi
Research Assistant Professor
Olivier Augereau

Students

Docter's Course

3rd year
Tomokazu Satou
Riki Kudo
Wei Fan
Fairuz Safwan Bin Mahad
Charles Lima Sanches
2nd year
Yoshihiro Yamada
1st year

Master's Course

2nd year
Ryosuke Ogata
Yuki Shibayama
Tosuke Sonoda
Koichiro Nakamura
Yusuke Maeda
Kento Yamada
Yuya Ohbayashi
1st year
Cheng Zheng
Yoshihiko Inoue
Hiroyuki Imagawa
Juna Kawagishi
Shuji Sakamoto
Yuki Daiku
Tadashi Tonomoto
Takuya Furuki

Undergraduates

4th year
Yuhi Sakuta
Yuki Nojiri
Takumi Obayashi
Zin Kato
TAkaaki Kawai
Yoshinobu Taniguti
Honami Nanao
Kazuaki Nomura
Syouta Matsumoto
Takanori Maruichi
Masayuki Miyamoto
Kaoru Muta
3rd year
Shogo Taira
Ryo Orii

Foreign Students

Kevin Mounthanyvong
Anastasia Garina
Kratz Dominik
Stricker marco
LECONTE MATHILDE
Clement JACQUET
COMME Juliette
SCHALL Anne-Gaelle
Pierre Wroblewski
Fabien Orea

Alumni

List of Alumni

MENU

Link

Osaka Prefecture University
Osaka Prefecture University
Graduate School and School of Engineering Graduate School and School of Engineering
Computert Science Course, College of Engineering Computert Science Course, College of Engineering
Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering