CVIM(2019年5月)に参加

日時
2022/05/12 〜 2022/05/13
場所
豊田工業大学
CVIM HP
http://cvim.ipsj.or.jp/

城居くん、平野くん、仲くん、松本くんがコンピュータビジョンとイメージメディア研究会(CVIM)で研究発表を行いました。

写真

MENU

Link

大阪府立大学
大阪府立大学
工学部・工学研究科 工学部・工学研究科
知能情報工学科・
知能情報工学分野
知能情報工学科・知能情報工学分野